[:sq]Kurset Kimia[:]

[:sq]

KODI LËNDA KREDITE
KIM 143 Kimi e Përgjithshme 8
KIM 144 Kimi Inorganike 8
KIM 235 Biomolekulat 8
KIM 255 Kimi Organike  8
KIM 248   Kimi Analitike I 8
KIM 270 Kimi Fizike 1  7
KIM 249 Kimi Analitike 2  8
KIM 256 Kimi Organike 2  6
KIM 271 Kimi Fizike 2  7
KIM 275 Struktura e Lëndës  8
KIM 360 Bazat e Teknologjisë Kimike  8
KIM 361 Kimia dhe Teknologjia Ushqimore  8
KIM 381 Toksikologjia 5
KIM 366 Kimia e Makromolekulave 5
KIM 349 Statistika në Kimine Analitike  5
KIM 379 Metoda Instrumentale të Analizës 8
KIM 355 Analize Organike  8
KIM 348 Kimi Mjedisi 8
KIM 356   Mekanizmi i Reaksioneve në Kiminë Organike 8
KIM 398 Tezë Diplome 7
KIM 444 Historiku i Zhvillimit të Kimisë 6
KIM 460 Teknologjia Kimike dhe Mjedisi 6
KIM 476 Metodika e Mësimdhënies në Kimi 6
KIM 555 Didaktika e Kimisë 7
KIM 448   Kurrikula e Kimisë në Shkollë. 6
KIM 443 Plotësime në Kimi të Përgjithshme dhe Inorganike 7
KIM 455 Plotësime në Kiminë Organike 6
KIM 460 Teknologjia Kimike dhe Mjedisi 5
KIM 448 Kurrikula e Kimisë në Shkollë 5
KIM 444 Historiku i Zhvillimit të Kimisë 3
KIM 579 Teknikat e Laboratorit dhe Eksperimentit Kimik 4
KIM 555 Metodika të Mësimdhenies së Kimisë 8
KIM 576 Problemat dhe Ushtrimet në Kimi 2
KIM 570 Plotësime në Kiminë Fizike 6
KIM 520 Mekanizmat e Reaksioneve në Kiminë Organike 3
KIM 510 Stekiometria e Reaksioneve Kimike 3
KIM 575 Metoda të Avancuara të Kërkimit Sasior dhe Cilësor 7
KIM 590 Praktikë Mësimore 12
KIM 598 Tezë Diplome 20
KIM 476 Metodika e Mësimdhënies në Kimi 7
KIM 480 Kimi Mjedisi 6
KIM 223 Kimi për Infermierinë 4

[:]