njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për mobilitet stafi për mësimdhënienë Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University)

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA171 International Credit Mobility në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University).

 

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA171.

Ftohen të aplikojnë stafi i punësuar me kontratë me angazhim me kohë të plotë në UV.

Lloji i mobilitetit përfshin:

 • Shkëmbimin e stafit akademik, i cili lidhet me fushat:
 1. 0410 Business and Administration
 2. 0610 Information and Communication Technologies
 3. 0710 Engineering and Engineering Trades
 4. 0230 Languages

Kriteret për aplikim për aplikantët:

 • Personel akademik i punësuar me kontratë me angazhim me kohë të plotë në UV.
 • Njohja e gjuhës së huaj sipas nivelit të përcaktuar në marrëveshjen ndër-institucionale (minimumi niveli B2).

Kriteret e përzgjedhjes:

Stafi do të përzgjidhet në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Arritja akademike (Titulli akademik/ Grada shkencore) për stafin akademik.
 • Kompetenca e gjuhës së huaj.
 • Pjesëmarrje në mobilitete. Prioritet i jepet stafit që nuk ka pasur më parë eksperiencë mobiliteti.

Kritere shtesë:

 • Argumentimi i qartë i qëllimit të vizitës, planit të punës në institucionin pritës si një vlerë e shtuar e mobilitetit në kontekstin e modernizimit dhe ndërkombëtarizimit të strategjisë së UV-së.
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular i aplikimit;
 • Kopje ID/ pasaportë;
 • Dokument që vërteton statusin e të punësuarit pranë UV-së
 • CV vetjake në gjuhën angleze sipas modelit Europass (mund të shkarkoni një model:http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
 • Certifikata e gjuhës së huaj që vërteton nivelin e njohjes së gjuhës së kërkuar, përjashtim nga ky detyrim bëjnë stafi që është diplomuar për gjuhë angleze/të huaj.
 • Vërtetim nga Rektori / Dekani i Fakultetit tuaj që ju lejon të shkëputeni për të kryer mobilitetin.

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresën:
 • international@univlora.edu.al
 • Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Afati i fundit i aplikimit është 25/09/2023

Procedura e përzgjedhjes:

 • Faza e Nominimit
 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët aplikues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të e-mail mbi rezultatet e renditjes.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e stafit të nominuar pranë Universitetit Teknik të Rigës.
 • Faza e aplikimit

Stafi i nominuar do të plotësoj formularin e aplikimit online të RTU-së.

 • Faza e përzgjedhjes nga RTU
 • Me dorëzimin prej kandidatëve të aplikimit të tyre, departamenti specifik në RTU ku kandidati po aplikon e shqyrton aplikimin dhe pranon ose e refuzon atë.
 • RTU mban parasysh kriteret e përzgjedhjes si mëposhtë:
 1. Letër motivimi ku të argumentohet arsyeja e aplikimit për mobilitetin.
 2. Plani i punës së mobilitetit (preferohet sa më i detajuar)
 3. Minimumi B2 i nivelit të gjuhës angleze.
 4. Prioritet do i jepet stafit që nuk ka pasur më parë eksperiencë mobiliteti.
 5. Prioritet do i jepet stafit, i cili ka marrë ftesë prej departamentit të RTU-së që dëshirojnë të vizitojnë.
 • Koordinatorët Erasmus+ të RTU-së njoftojnë kandidatët dhe UV-në nëse aplikimi ka rezultuar i sukseshëm.

Një informacion rreth Universitetit Teknik të Rigës do të gjeni në linkun https://www.rtu.lv/en

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese!

 

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN AKADEMIK_Riga