njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+për studentë me 1-Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, 2-Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe 3-Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Gora) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility

 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Gora) në Poloni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi.

 

Llojet e mobilitetit për Universitetin Katolik të Ruzhomberokut përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studim të cilët duhet të jenë të fushës “023 Languages (Italian, English)”

– Kohëzgjatja: 5 muaj

– Numri i mobiliteteve: 6 (gjashtë)

– Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024

– Bursa: 850 Euro/muaj

– Shpenzime udhëtimi: 275 Euro

 

Llojet e mobilitetit për Universitetin Jan Kochanowski në Kielce përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studim të cilët duhet të jenë të fushave “0230 Languages not further defined”, “0110 Education not further defined”, “0421 Law”.

– Kohëzgjatja: 5 muaj

– Numri i mobiliteteve: 2 (dy)

– Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024

– Bursa: 850 Euro/muaj

– Shpenzime udhëtimi: 275 Euro

 

Llojet e mobilitetit për Universitetin e Zielona Gorës përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studim të cilët duhet të jenë të fushës “0230 Languages not further defined”

– Kohëzgjatja: 5 muaj

– Numri i mobiliteteve: 2 (dy)

– Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024

– Bursa: 850 Euro/muaj

– Shpenzime udhëtimi: 275 Euro

Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të largësisë sipas linkut https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

                                  

Kriteret për aplikantët:

 

“023 Languages (Italian, English)”

“0230 Languages not further defined”

 “Bachelor në gjuhë angleze/ italiane”

“Master në gjuhë angleze/ italiane”,

“Master professional në mësuesi për gjuhën angleze/ italiane”,

“Master i shkencave në “Përkthim dhe Interpretim”

 

“0110 Education not further defined”,

“Bachelor Pedagogji e Specializuar”

“BAchelor ne Arsimin Fillor dhe Parashkollor”

“Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale”

 

Kriteret e përzgjedhjes:

Studentët do të përzgjidhen në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për

Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit “Erasmus+” KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Merita akademike.
 • Kompetenca gjuhësore.
 • Pjesëmarrja në mobilitete në të njëjtin cikël studimi.

Kritere të tjera shtesë:

 • Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular aplikimi.
 • Kopje e dokumentit identifikues/pasaportë.
 • Vërtetim studenti.
 • Transkript notash.
 • Letër motivimi.
 • Çertifikatë që vërteton njohjen e gjuhës së huaj (minimumi niveli B1). Përjashtohen studentët e gjuhës angleze.
 • Dokument që vërteton aftësinë e kufizuar (nëse e dispononi).
 • Dokument që vërteton që studenti është anëtar i komunitetit rom ose egjiptian (nëse e dispononi).
 • Dokument që vërteton që studenti vjen nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti (nëse e dispononi).

 

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresat:

armela.panajoti@univlora.edu.al

international@univlora.edu.al

 • Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

 

Afati i fundit i aplikimit është data 21/07/2023

 

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e studentëve të nominuar pranë Universiteteve pritëse.
 • Studentët e përzgjedhur do të kontaktohen prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

 

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kreditë të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

 

Më shumë informacion mbi universitetet pritëse gjendet në linket në vijim:

 

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese!

FORMULAR-APLIKIMI-STUDENT (1)