Zhvillohet Aktiviteti “Arti për të gjithë”, me studentët e Fakultetit te Shkencave Humane, Departamenti i Edukimit dhe fëmijë të qytetit

Me date 17 Maj 2023, ora 11:00- 13:15 do te zhvillohet Aktiviteti “Arti për të gjithë”, me studentët e Fakultetit te Shkencave Humane, Departamenti i Edukimit dhe fëmijë të qytetit në ambjentet e Universitetit  “Ismail Qemali”, Vlore, Godina B,  Fakulteti i Shkencave Humane. Synim kryesor i aktivitetit është të krijojë një mjedis të shëndetshëm artistik dhe edukativ gjRead More…

Ftesë për Negociatë, “Për prodhimin dhe transmetimin e 1 (një) reklame televizive

Lënda: Ftesë për Negociatë, “Për prodhimin dhe transmetimin e 1 (një) reklame televizive promovuese të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë”. ORGANEVE TË MASMEDIAS/TELEVIZIONEVE Në zbatim dhe mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të pikës 9 të Vendimit Nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zRead More…

Njoftim për Plotësimin e Pyetësorit për Vlerësimin e Shërbimeve ndihmës-akademike dhe Administrative

Të dashur studentë, Është mundësia juaj për të shprehur opinionet dhe vlerësimet  tuaja mbi  shërbimet ndihmës akademike dhe administrative që merrni në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë?! Nëse gjatë vitit akademik 2022-2023 ju keni marrë së paku një herë shërbim në sekretarinë mësimore, në zyrën e studentit, në bibliotekë, zyrën e projekteve dhe marrëdhëniRead More…