njoftime

Ftesë për Negociatë, “Për prodhimin dhe transmetimin e 1 (një) reklame televizive

Lënda: Ftesë për Negociatë, “Për prodhimin dhe transmetimin e 1 (një) reklame televizive promovuese të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë”.

ORGANEVE TË MASMEDIAS/TELEVIZIONEVE

Në zbatim dhe mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të
pikës 9 të Vendimit Nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin,
prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga Operatorët
radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga
organet e Administratës Shtetërore”, vendimit të SA nr.8, datë 20.02.2023, vendimit të BA nr.3,
datë 23.02.2023, të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, shkresës me Nr.945 datë 08.05.2023
“Mbi realizimin e reklamës televizive promovuese të UV-së”, si dhe Urdhrit të Administratorit
Nr.945/1 prot., Nr.51 datë 09.05.2023 “Për ngritje komisioni për realizimin e reklamës televizive
promovuese të UV-së”.

Njoftimi i Plote