Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Atikës Perëndimore.

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Atikës Perëndimore në Greqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton tRead More…

Projekti EntrAl – Njoftim trajnimi në kurset pilot

Në kuadër të implementimit të aktiviteteve të paketës së punës WP4, në datat 6 dhe 9 shkurt 2023 do të zhvillohen kurset pilot të trajnimit të mësuesve përkatësisht për ciklin e ulët e parashkollor , dhe cikli i lartë të arsimit 9 vjeçar. Kurset do të zhvillohen pranë Qendrës së studimeve ndërdisiplinore për Zhvillim Rajonal duke filluar në orën 14.00 deri 17.00. Read More…