njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Atikës Perëndimore.

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universitetin e Atikës Perëndimore.

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Atikës Perëndimore në Greqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin akademik me kohë të plotë në UV të aplikojnë për bursë për mobilitet mësimdhënieje/ trajnim.

Shpenzimet do të mbulohen nga skema Erasmus +, komponenti KA1. Ato parashikojnë shumën prej 180 Euro për udhëtimin vajtje-ardhje (përllogaritur në bazë të largësisë, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en ), si dhe dietën ditore prej 160 Euro/ditë.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie ose i kominuar mësimdhënie dhe trajnim.

– Kohëzgjatja: 5 + 2 ditë.

– Numri i mobiliteteve: 2 (dy)

– Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2022-2023 periudhat e sugheruara si me poshte:

13 – 17 mars 2023

27 – 31 mars 2023

03 – 07 prill 2023

24 – 28 prill 2023

8 – 12 maj 2023

15 – 19 maj 2023

Kriteret për aplikantët:

 • Stafi akademik me kohë të plotë, i cili lidhet me fushen Inxhinieri Mekanike.  Në të kundërt, Inxhinieri Elektrike ose Elektronike ose departamentet e lidhura me Inxhinierinë e përgjithshme, janë gjithashtu nominime potenciale.
 • Staf ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë.
 • Njohja e gjuhës së huaj sipas nivelit të përcaktuar në marrëveshjen ndër-institucionale (minimumi niveli B2).

Kriteret e përzgjedhjes:

Stafi do të përzgjidhet në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Arritja akademike -Titulli akademik/ Grada shkencore për stafin akademik.
 • Kompetenca e gjuhës së huaj.
 • Pjesëmarrje në mobilitete. Prioritet i jepet stafit që nuk ka pasur më parë eksperiencë mobiliteti.

Kritere shtesë:

 • Argumentimi i qartë i qëllimit të vizitës, planit të punës në institucionin pritës si një vlerë e shtuar e mobilitetit në kontekstin e modernizimit dhe ndërkombëtarizimit të strategjisë së UV-së.
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular i aplikimit.
 • Kopje e dokumentit identifikues (pasaportë).
 • Dokument që vërteton statusin e të punësuarit pranë UV-së.
 • CV vetjake në gjuhën angleze.
 • Vërtetim nga Rektori / Dekani i Fakultetit tuaj që ju lejon të shkëputeni për të kryer mobilitetin.
 • Certifikatë që vërteton njohjen e gjuhës së huaj (anglisht, niveli B2).

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresën:
 • international@univlora.edu.al
 • Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Afati i fundit i aplikimit është 10.02.2023

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e stafit të nominuar pranë Universitetit pritës.
 • Stafi i përzgjedhur do të kontaktohet prej universitetit prites për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

Një informacion i përgjithshëm mbi universitetin pritës gjendet në linkun https://www.uniwa.gr/en/

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese!