njoftime Projekte

Workshopi i pestë të projektit TANGRAM

Workshopi i pestë të projektit TANGRAM u organizua më 10 Qershor 2022 nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, në Qëndrën e vizitorëve “Parku Kombëtar LLogara” me temë: 

“Diskutimi final me aktorët local i Draft Planit të Fizibilitetit (Feasibility Plan) të dizenjuar për zonat e mbrojtura të Qarkut Vlorë

Pjesëmarrja në ketë Workshop kishte si qëllim diskutimin final të Draft Planit të Fizibilitetit për zonat e mbrojtura të Qarkut Vlorë me katër grupet e interesit: autoritetet përgjegjesëse të manaxhimit të zonave të mbrojtura për Qarkun Vlorë, sipërmarrës në fushën e turizmit, eksperte të marketing- turizmit, subjekte të shoqërisë civile lidhur me aktivitetet që do të implementohen në këto zona, aktorët përgjegjës për implementimin e tyre, periudhën kohore të realizimit të tyre si dhe burimet e financimit.


The 5th workshop of TANGRAM project was organized on June 10, 2022 by the University “Ismail Qemali” of Vlora, in the Visitor Center “LLogara National Park” with the theme:

“Final discussion with local actors of the Draft Feasibility Plan designed for the protected areas of Vlora Region”

The aim of the participation in the Workshop was the final discussion of the Draft Feasibility Plan with four stakeholders: authorities responsible for the destination management of protected areas for Vlora Region, entrepreneurs in the field of tourism, marketing-tourism experts, civil society entities, regarding the activities to be implemented, the actors responsible for their implementation, the time period of their implementation and the sources of funding.