njoftime Projekte

2nd International Conference of TANGRAM project

U mbajt më 01/02 Shkurt 2022, 2nd International Conference of TANGRAM project “Project realization in Covid 19 period”. Konferenca u mbajt në Niš, Serbia online dhe personalisht. Në këtë konferencë Universiteti “Ismail Qemali” I Vlores u përfaqesua me dy prezantime në datat 01 /02 Shkurt:

 • WPT1- Benchmarking and Tangram Transnational Cooperation Network;
 • Activity T1.4 Establishment TANGRAM Transnational Network and Memorandum of Agreement – signature by the PPs state of the art.
 • T2 Local Governance Lab, presentation of the state of the art by University of Vlora lidhur me aktivitetet si më poshtë:
 • Activity T2.1 Working group setting up and their vision – state of the art by PP10
 • Activity T2.2 Analysis by the different working groups of the problems and objectives – state of the art by PP10
 • Activity T2.3 Local Action Plan

 


 

The 2nd International Conference of TANGRAM project “Project realization in Covid 19 period” was held on 01/02 Shkurt 2022. The conference was held in Niš, Serbia online and in person. In this conference the University “Ismail Qemali” of Vlora was represented with two presentations on 01/02 February:

 • WPT1- Benchmarking and Tangram Transnational Cooperation Network;
 • Activity T1.4 Establishment TANGRAM Transnational Network and Memorandum of Agreement – signature by the PPs state of the art.
 • T2 Local Governance Lab, presentation of the state of the art by University of Vlora in relation to:
 • Activity T2.1 Working group setting up and their vision – state of the art by PP10
 • Activity T2.2 Analysis by the different working groups of the problems and objectives – state of the art by PP10
 • Activity T2.3 Local Action Plan