Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 7, datë 04.02.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 4 (katër) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Read More…

Personel akademik me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Inxhinierive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 6, datë 04.02.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Read More…

THIRRJE PËR PJESËMARRJE

Ftohen të gjithë të interesuarit: -studentë të Universitetit “Ismail Qemali” që studiojnë në programet “Master” në fusha me drejtime në shkencat humane (kryesisht gjuhë, letërsi, edukim); – mësues të gjuhës së huaj, të gjuhës shqipe; – të tjerë të interesuar, të cilët kanë përfunduar së paku studimet “Bachelor” në një nga drejtimet e sipërcituara,
Read More…