conference njoftime Projekte

“Konferenca e parë Ndërkombëtare e Projektit TANGRAM“

1st International Conference of Tangram Project

“Sustainable tourism development of Adrion Area oriented toward parks and gardens related to natural and cultural heritage.”

 

U mbajt më 20 Dhjetor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali“ të Vlorës “Konferenca e parë Ndërkombëtare e Projektit TANGRAM“ me temë:

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm për zonën e Adrionit i orientuar drejt parqeve si dhe trashëgimisë natyrore dhe kulturore.

Konferenca u mirëprit nga Universiteti i Vlorës në bashkëpunim me Agjencinë e Zhvillimit të Evia Greqi. Në konferencë moren pjesë perfaqësues nga Italia, Sllovenia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Croacia, Greqi dhe Shqiperi.

Universiteti i Vlorës u perfaqësua me dy prezantime:

Vlerësimi i destinacioneve turistike të zonës së Adrionit nga pikëpamja e turistëve dhe bizneseve turistike.

Një analizë krahasuese e destinacioneve turistike të zonës së Adrionit bazuar në treguesit e cilësisë së manaxhimit të destinacioneve turistike.

________________________________________________________________________________

 Was held on 20 December, 2021 at the University “Ismail Qemali” of Vlora “The First International Conference of the TANGRAM Project” on the topic:

“Sustainable tourism development of Adrion Area oriented toward parks and gardens related to natural and cultural heritage.”

The conference was hosted by the University of Vlora in collaboration with the Development Agency of Evia, Greece. The conference was attended by representatives of Italy, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Greece and Albania.

The University of Vlora was represented with two presentations:

Evaluation of tourist destinations of the Adrion area from the point of view of tourists and tourism businesses.

A benchmarking analyses of the Adrion area based on quality indicators of tourist destination management.

POSTER 85X200 1st Conference