njoftime Thirrje

“Dita Kombëtare Informuese Erasmus+” 21 Dhjetor 2021

Zyra Kombëtare Erasmus+ do të organizojë më datë 21 Dhjetor 2021 aktivitetin online “Dita Kombëtare Informuese Erasmus+” për të promovuar programin e ri Erasmus+ 2021-2027 dhe Thirrjet e reja për aplikime.

Takimi do të informojë audiencën online për mundësitë që programi Erasmus+ ofron për universitetet dhe studentët tanë.

Dita informuese do të ndahet në dy pjesë: paraditja do të jetë e dedikuar IAL-ve dhe stafeve të tyre lidhur me aplikimet brenda ‘Thirrjes për aplikime 2022’, ndërsa pasditja do t’i dedikohet studentëve dhe mundësive që ofron programi Erasmus+ për ta.

Më poshtë gjeni linqet për takimin informues:

Linku për stafin:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAwNjE5YzQtNDFjYS00YjRmLTk1ZjUtNjZjMDEwOTcyZDlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249e0c291-85cd-4261-a670-ec1f5e827d1e%22%2c%22Oid%22%3a%2227493ca6-2710-4ab2-a15e-e5301c1f333e%22%7d

Linku për studentët:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EwNWI5OWItMzJkMy00NzRmLWFjYzgtYmIzMjk2YjZkODg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249e0c291-85cd-4261-a670-ec1f5e827d1e%22%2c%22Oid%22%3a%2227493ca6-2710-4ab2-a15e-e5301c1f333e%22%7d

 

Draft agenda – 21.12.2021, Online national Info Day