njoftim punesim

Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 156, datë 21.12.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë, për mbulimin e lëndëve të manaxhimit që zhvillohen në programin e ciklit të dytë Master Profesional në “Administrim Publik” dhe programin e ciklit të dytë Master Profesional në “Sipërmarrje në Turizëm”.

Njoftim punesimi

Formulari i aplikimit