njoftime Projekte

SC Meeting i projektit Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace” (TANGRAM).

U mbajt më 29 Shtator 2021Nova Gorica, Sloveni, SC Meeting i projektit Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace” (TANGRAM).

Në këtë takim Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës prezantoi perfundimin e paketes se punës WPT1 “Benchmarking and TANGRAM Transnational Cooperation Network” për të cilen ishte partner përgjegjës, si dhe dy produktet e kësaj pakete pune:

  1. Benchmarking Strategy
  2. Memorandum of Agreement të nënshkruar midis Universtitetit të Vlorës dhe aktorëve local për të siguruar një bashkëpunim midis stakeholderave me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit të orientuar drejt parqeve dhe të lidhura me burimet natyrore dhe kulturore.

Pjesë e axhendës së takimit ishte dhe prezantimi i aktiviteteve të implementura në paketën e punës WPT2 “Local Governance Lab”.

Manaxhere e Projektit TANGRAM, Prof.Ascoc Xhiliola Agaraj (Shehu), për këtë paketë pune prezantoi katër grupet tematike të krijuara nga aktorët local, organizimin e takimit të parë me aktorët local në Qershor të 2021 si dhe kontributin e dhënë në krijimin e vizionit për të ardhmen mbi efektet pozitive dhe negative të zhvillimit të turizmit në rajon.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Was held on September 29, 2021 in Nova Gorica, Slovenia, SC Meeting of the project “Transnational Park a Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace ”(TANGRAM).

In this meeting, the University “Ismail Qemali” of Vlora presented the completion of the Work Package WPT1 “Benchmarking and TANGRAM Transnational Cooperation Network” for which it was a responsible partner, as well as the two products of this work package:

  • Benchmarking Strategy
  • Memorandum of Agreement signed between the University of Vlora and local actors to ensure cooperation between stakeholders for a sustainable tourism development of park-oriented and related to natural and cultural resources.

Part of the agenda of the meeting was the presentation of activities implemented in the work package WPT2 “Local Governance Lab”.

Manager of TANGRAM Project, Assoc.Professor Xhiliola Agaraj (Shehu), for this work package presented the four thematic groups created by local actors, the organization of the first meeting with local actors in June 2021 and the contribution given in formulation of the future vision and the positive and negative effects of tourism development in the region.