njoftime Thirrje

[:sq]Thirrje për mobilitete studimi dhe mësimdhënieje[:]

[:sq]Në kuadër të programit Erasmus+ dhe marrëveshjes ndërinstitucionale me Universitetin e Piteshtit në Rumani (University of Pitesti), në mbështetje të nenit 5 të rregullores për  “Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility”, Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Guidës Erasmus+, që kërkon një thirrje për aplikim që u adresohet të gjithë pjesëmarrësve potencial dhe një procesi përzgjedhës i cili është i drejtë, transparent, objektiv dhe i dokumentuar, duke siguruar mundësi të barabarta për pjesëmarrësit e përshtatshëm për mobilitet (Marrëveshja ndërinstitucionale e ICM, Pjesa D);  si dhe bursave të ofruara për vitin akademik 2020-2021.

Bashkëlidhur gjenden:
– Thirrja për aplikim për shkëmbimin e studentëve dhe stafit;
– Formulari i aplikimit student;
– Formular i aplikimit staf mësimdhënie
– Formual i aplikimit staf trajnim
– Marrëveshja lëndore
– Plani i mobilitetit mësimdhënie
– Plani i mobilitetit trajnim[:]