njoftime

[:sq]KIZ VENDIM Nr. 14 , datë 06.05.2020[:]

[:sq]

VENDIM

Nr. 14 , datë 06.05.2020

 PËR KRYERJEN E ZGJEDHJEVE PËR KOMISIONET E PËRHERSHME PAS KONSTITUIMIT TË SENATIT AKADEMIK

 

Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Vendimit të Senatit Akademik Nr.59, datë 11.02.2020 “Për miratimin e Rregullores për organizmin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, në zbatim të Statutit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, neni 22, pika 3 (a), Komisioni Institucional Zgjedhor

 

Vendimi i plote[:]