Urdher Nr. 108 datë 08-05-2020

njoftime

Urdher Nr. 108 datë 08-05-2020 per shtyrjen e zgjedhjeve ne IAL

Vendimi i plote