[:sq]Vendim për shpalljen e kandidatëve për Anëtar Bordi Administrimi përfaqësues i studentëve në Universitetin Ismail Qemali, Vlorë.[:]

[:sq]Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Rregullores nr. 2459/1, datë 15.03.2016 “Për organizmin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, Vendimit të KëshillitRead More…

[:sq]Njoftim për vetëkandidim të anëtarëvë të Senatit Akademik përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë.[:]

[:sq]NJOFTIM Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Rregullores nr. 2459/1, datë 15.03.2016 “Për organizmin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit tRead More…

[:sq]Njoftim për vetëkandidim për anëtar të Komisioneve Zgjedhore të Fakulteteve[:]

[:sq]NJOFTIM Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Rregullores nr. 2459/1, datë 15.03.2016 “Për organizmin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit tRead More…

[:sq]Situacion i të ardhurave dhe shpenzimeve 1 Janar – 31 Dhjetor 2018[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”,  për njRead More…

[:sq]NJOFTIM  PËR  PËRFITIMIN   E   BURSAVE 2018-2019[:]

[:sq]NJOFTIM  PËR  PËRFITIMIN   E   BURSAVE 2018-2019   Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë», të ndrRead More…

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE 2018-2019.[:]

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE 2018-2019.      Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, Për përcaktimin e e kategorive te individeve  qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje program te ciklit te pare te studimeve,ne nje program te integruar te studimeve ose nje program te studimeve profesionale,qRead More…

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës per personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 04, datë 01.02.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË FINANCËS DHE KONTABILITETIT NË FAKULTETIN E EKONOMISË   Shkarko njoftimin e plotRead More…