Situacion i të ardhurave dhe shpenzimeve 1 Janar – 31 Dhjetor 2018


Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”,  për një trasparenc të veprimeve financiare;

Bashkalidhur :