njoftime

[:sq]TARIFAT VJETORE TË SHKOLLIMIT NË UNIVERISTETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019[:]

[:sq]VENDIM PËR MIRATIMIN E TARIFAVE VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË UNIVERISTETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Bazuar në nenet 3/3/ç, 6/30, 49/1/a të ligjit nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 288, datë 21.05.2018 “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë”, pika 2, referuar vendimit nr. 30, datë 27.06.2018 të Senatit Akademik të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë dhe në dokumentacionin relatues paraqitur nga Administratori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Bordi i Administrimit në mbledhjen e datës 16.07.2018 me votim unanim,

VENDOSI:

  1. Të miratojë tarifat vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve (Bachelor) dhe tarifat vjetore të shkollimit në një program të dytë të ciklit të parë të studimeve si dhe tarifën për kredit të shkollimit për vitin akademik 2018-2019 si më poshtë:

Shkarko Vendimin e plote.[:]