Vendim Nr.38, datë 26.12.2017 për Përjashtim nga Tarifa Vjetore e Shkollimit

Vendim i Bordit të Administrimit për Përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit të Studentëve  të cilët janë pranuar në një Program të Ciklit të Parë të Studimeve, në një Program të Integruar të Studimeve, ose në një Program të Studimeve Profesionale në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë për vitin akademik 2017-2018. Vendim Nr.38, datë 26.12.2017Read More…

Vendim Nr.39, datë 26.12.2017 për Përfitimin e Bursave

Vendim i Bordit të Administrimit për Përfitimin e Bursave nga Fondi i Mbështejes Studentore për Studentët e Shkëlqyer, Studentët që studiojnë në programe në fushat prioritare dhe Studentët në nevojë në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë për vitin akademik 2017-2018. Vendim Nr.39, datë 26.12.2017Read More…