pikezim

SKEMA E VLERESIMIT PER SEKRETAR DEKANI FSHT

 

Të dhënat Pikë
Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm Master Shkencor

 

Master Shkencor në Drejtësi

 

10 pikë

 

25 pikë

Përvojë pune në profesion Eksperienca pune 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 10 pikë)
Njohuri të gjuhëve të huaja perëndimore  Gjuhë e huaj angleze

 

Gjuhë e huaj italiane

10 pikë

 

5 pikë

Dëshmi të njohjes së kompjuterit 10 pikë
Vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës 5 pikë për cdo vlërësim (jo më shumë se 10 pikë)
Intervista 30 pikë