[:sq]Nr. 119/2014 – PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT[:]

[:sq] REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI [space height=”10″] LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I: KREU I [space height=”10″] DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti dhe qëllimi Ky ligj rregullon tRead More…