[:sq]Nr. 119/2014 – PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT[:]

[:sq] REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI [space height=”10″] LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I: KREU I [space height=”10″] DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti dhe qëllimi Ky ligj rregullon tRead More…

[:sq]Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 – “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”[:]

[:sq]LIGJ Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” Në  mbështetje  të  neneve  78  dhe  83  pika  1  të  Kushtetutës,  me  propozimin  e Këshillit  të Ministrave, [space height=”10″] KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: [space height=”10″] KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME [space height=”Read More…