MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit. Komisioneri bën rekomandime për aucasinosonline.com/ca/ autoritetet publike, lidhur meRead More…

PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, UV-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i transparencës”.Read More…

Informacion që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme Read More…

Parime të përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së UV -së janë: “E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave. UV-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet nRead More…

RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Republika e Shqipërisë Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE VLORË 2014 Kreu I: Dispozita të përgjithshme Neni 1: Objekti Neni 2: Parimi Neni 3: Qellimi Neni 4: Perkufizime Neni 5: Fusha e zbatimit Kreu II: Perpunimi i të dhënave personale Neni 6: Mbrojtja e të dhënave personale Neni Read More…

[:sq]Nr. 119/2014 – PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT[:]

[:sq] REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI [space height=”10″] LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I: KREU I [space height=”10″] DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti dhe qëllimi Ky ligj rregullon tRead More…

[:sq]Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 – “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”[:]

[:sq]LIGJ Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” Në  mbështetje  të  neneve  78  dhe  83  pika  1  të  Kushtetutës,  me  propozimin  e Këshillit  të Ministrave, [space height=”10″] KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: [space height=”10″] KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME [space height=”Read More…