politikat e privatesise programi i transparences

MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për aucasinosonline.com/ca/ autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.

LIDHJA NR. 2

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. rendor (1) Data e regjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i kërkesës (5) Tarifa (6)
1 (Përmban edhe përmbledhje të kërkesës) (Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes)
2
3

Shënim

Regjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1)   Evidentohet kronologjia e kërkesave.

  • Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
  • Identifikohet lloji i kërkesës.
  • Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

(5)    Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)     Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

a