njoftime Projekte

The Fourth Train-the Trainer Module of the project INTEC

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austria, on 17-21 June 2024, took place the Fourth Train-the Trainer Module. The training activities lasted three days and took place at Polis University, in Tirana, Albania. This training activity was planned in the context of the WP6 (Train-the-trainer Modules & Internal Train-the-trainer Sessions) and more specifically in the context of Task 6.2 (Train-the trainer Modules-Training 4). In the training activities took part 21 academic staff from the different partners of the consortium. During the training activities were planned fourteenth training sessions and a site visit. Mrs. Flora Krasniqi, coordinator of Polis University and Dr. Daniela Wenzel, coordinator of the project, greet the activity. The trainers were Stefan Dominico and Bhavin Kapadia. All the activities were held as planned.

 

 

Në kuadër të implementimit të projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 17-21 qershor 2024, u zhvillua Moduli i katërt Train-The Trainer. Aktivitetet e trajnimit zgjatën tre ditë dhe u zhvilluan në Universitetin Polis, në Tiranë. Ky aktivitet trajnimi ishte planifikuar në kuadër të WP6 (Train-the-trainer Modules & Internal Train-the-trainer Sessions) dhe më konkretisht në kontekstin e Detyrës 6.2 (Train-the-trainer Modules-Training 4). Në aktivitetet trajnuese morën pjesë 21 staf akademik nga partnerë të ndryshëm të konsorciumit. Gjatë aktiviteteve trajnuese ishin planifikuar katërmbdhjetë sesione trajnimi dhe një vizitë në terren. Aktivitetin e përshëndesin znj. Flora Krasniqi, koordinatore e Universitetit Polis dhe Dr. Daniela Wenzel, koordinatore e projektit. Trajnuesit ishin Stefan Dominico dhe Bhavin Kapadia. Të gjitha aktivitetet u zhvilluan sipas planit.