njoftime Projekte

Implementimi i projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC

Në kuadër të implementimit të projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 14-16 maj 2024, u zhvillua Moduli i Dytë Train-The Trainer. Aktivitetet e trajnimit zgjatën tre ditë dhe u zhvilluan në Universitetin Politeknik të Tiranës, në Tiranë, Shqipëri. Ky aktivitet trajnimi ishte planifikuar në kuadër të WP6 (Train-the-trainer Modules & Internal Train-the-trainer Sessions) dhe më konkretisht në kontekstin e Detyrës 6.2 (Train-the-trainer Modules-Training 1). Në aktivitetet trajnuese morën pjesë 22 staf akademik nga partnerë të ndryshëm të konsorciumit. Gjatë aktiviteteve trajnuese ishin planifikuar njëmbëdhjetë sesione trajnimi dhe një vizitë në terren në Tiranë – DPSHTRR. Trajnuesit ishin Prof. Martin Gossar, Prof. Thomas Lechner dhe Prof. Karl Reisinger. Të gjitha aktivitetet u zhvilluan sipas planit. Sesioni i radhës i trajnimeve do të mbahet më 11-14 qershor 2024 në Universitetin e Donja Goricës (UDG), Podgoricë, Mali i Zi.

 

 

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austria, on 14-16 May, 2024, took place the Second Train-the Trainer Module. The training activities lasted three days and took place at Polytechnic University of Tirana, Tirana, in Tirana, Albania. This training activity was planned in the context of the WP6 (Train-the-trainer Modules & Internal Train-the-trainer Sessions) and more specifically in the context of Task 6.2 (Train-the trainer Modules-Training 1). In the training activities took part 22 academic staff from the different partners of the consortium. During the training activities were planned eleven training sessions and one site visit in n Tirana – DPSHTRR. The trainers were Prof. Martin Gossar, Prof. Thomas Lechner and Prof. Karl Reisinger. All the activities were held as planned. The next raining session will be held on 11-14 June 2024 at the University of Donja Gorica (UDG), Podgorica, Montenegro.