njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për studentë me Universitetin e Orleans-it në Francë

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility.

 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Orleans-it në Francë në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet për studim.

Mobiliteti përfshin:

   Shkëmbimin për studentët e programeve të studimit të ciklit të parë dhe të dytë.

   Shkëmbimin për studentët, që trajtohen me ndihmë ekonomike të programeve të studimit të ciklit të të parë dhe të dytë.

   Kohëzgjatja: 5 muaj

   Numri i kuotave: 6 (gjashtë)

   Periudha e mobilitetit: Semestri “Vjeshtë 2024” i vitit akademik 2024-2025.

   Bursa: 850 Euro/muaj

(Studentët me barriera ekonomike apo nevoja të veçanta, do të përfitojnë një bursë prej 1100 Euro/muaj. Këtu përfshihen studentët nga familjet që trajtohen me ndihmë financiare; persona që kanë fëmijë dhe janë të dy student; student me aftësi të kufizuar; studentë që kanë të dy prindërit me aftësi të kufizuara; studentët që kanë të dy prindërit pensionistë ose njëri prind është pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton; studentë, i treti në radhën e fëmijëve e lart, që vijnë nga familje me tre ose më shumë fëmijë, nga të cilët dy të parët janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartë; studentët që kanë përfituar statusin e jetimit deri në moshën 25 vjeç; Studentët që janë identifikuar si viktima të trafikimit të qenieve njerëzore dhe kanë marrë statusin ligjor për t’u trajtuar si viktima të trafikimit të qenieve njerëzore deri në moshën 25 vjeç; studentë që janë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit të Shërbimit Informativ Shtetëror të Forcave të Armatosura dhe Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye të detyrës; studentët romë dhe egjiptianë, të cilët do të identifikohen me vetëdeklarim; student, që janë fëmijë të ish-të dënuarve dhe të përndjekur politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikisht me heqje lirie.)

   Shpenzime udhëtimi: 275 Euro. Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të

largësisë sipas linkut: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

 

Kriteret për aplikantët:

   Të jenë studentë “Bachelor” (përjashtohen studentët që janë në vit të parë në periudhën e mobilitetit), “Master” të UV-së.

   Të jenë studentë në programet e studimit sipas kodeve ISCED:

a)     0700 Engineering

b)     0311 International Economics

   Të jenë student, të cilët nuk e kanë përmbushur periudhën e lejuar të realizimit të mobilitetit brenda një cikli studimi (prej 12 muajsh në total).

   Njohja e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B2 /Njohja e gjuhës frënge minimalisht në nivelin B2

 

Kriteret e përzgjedhjes:

Studentët do të përzgjidhen në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për

Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit “Erasmus+” KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

   Merita akademike.

   Kompetenca gjuhësore.

Në rast të kandidatëve me pikë të barabarta:

   Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.

   Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

   Prioritet do t’u jepet studentëve që nuk kanë përfituar më parë nga programi Erasmus+ KA1.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

      Formular aplikimi.

      Kopje e dokumentit identifikues / pasaportë.

      Vërtetim studenti.

      Transkript notash.

      Letër motivimi në anglisht.

      Çertifikatë që vërteton njohjen e gjuhës së huaj. Përjashtohen studentët e programit të gjuhës angleze.

      Dokument që vërteton që studenti u përket grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti etj, (nëse e dispononi).

 

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

      Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresën international@univlora.edu.al

      Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Shënim: Studentët janë të lutur që përpara dorëzimit të aplikimit të konsultohen me koordinatorin akademik të marrëveshjes/ përgjegjësin e departamanetit, për të pare nëse aplikimi i tyre është i përshatshëm me kurset e ofruara në gjuhë angleze sipas informacionit bashkëlidhur kësaj thirrje.  

 

Afati i fundit i aplikimit është 15/05/2024

 

Procedura e përzgjedhjes:

      UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.

      Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.

      Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.

      Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e studentëve të nominuar pranë universitetit pritës.

      Studentët e përzgjedhur do të kontaktohen prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

 

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kreditë të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

 

Më shumë informacion mbi universitetin pritës dhe katalogun e kurseve e gjeni në lidhjen https://www.univ-orleans.fr/en , si dhe dokumentin bashkëlidhur kësaj thirrje.

 

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (international@univlora.edu.al).

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë ju uron suksese!

FORMULAR STUDENT _Orleans

Polytech Orleans course offer in English 2024-25 april 2024

Thirrje studentë për publikim_Orleans