njoftime Projekte

Kampi SOCIAL SMOodle Në kuadër ë projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)“ with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneum (FHJ) – Graz Austria, on 09-10th of April, 2024, the SOCIAL SMOodle Camp, Day 1 and Day 2 took place. The training activities were held on-line and 17 persons in total participated, from all partner countries. The training activities were coordinated by Anastasia Sfiri from University of Applied Sciences FH Joanneum. At first there was a reflection on the competences of all attendants and their future needs. Everybody summarized the outcomes of their discussion group and other partners advised on possible tools and other platforms. The second day was to explore online tools and social media and how they can be used for students learning. An open discussion was started on online tools and social media that the students use and how these media can support teaching and engage students in their study. The task was raised to motivate collegues to support e-learning and social media support. The problem-based learning was introduced. Last task was to create an e-tivity which is a framework for activities and interactive learning. At the end of the session a feedback form was filled in. The training lasted 6 hours in total.


 

Në kuadër të implementimit të projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, në datat 09-10 Prill 2024, u zhvillua Kampi SOCIAL SMOodle, Dita 1 dhe Dita 2. Aktivitetet e trajnimit u zhvilluan on-line dhe morën pjesë gjithsej 17 persona, nga të gjitha vendet partnere. Aktivitetet e trajnimit u koordinuan nga Anastasia Sfiri nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara FH Joanneum. Ditën e parë u reflektua mbi kompetencat e të gjithë pjesëmarrësve dhe nevojat e tyre në të ardhmen. Të gjithë përmblodhën rezultatet e grupit të tyre të diskutimit dhe partnerët e tjerë të këshilluar mbi mjetet e mundshme dhe platformat egzistuese. Dita e dytë ishte për të eksploruar mjetet online dhe mediat sociale dhe se si ato mund të përdoren për të mësuarit e studentëve. Filloi një diskutim i hapur për mjetet online dhe mediat sociale që përdorin studentët dhe se si këto media mund të mbështesin mësimdhënien dhe të angazhojnë studentët në studimin e tyre. Diskutimi u ngrit për të motivuar kolegët për të mbështetur mësimin elektronik dhe mbështetjen e mediave sociale. U prezantua mësimi i bazuar në problem. Detyra e fundit ishte krijimi i një e-tivity i cili është një kornizë për aktivitetet dhe mësimin interaktiv. Në fund të sesionit u plotësua një formular mbi eksperiencën e pjesmarrësve. Trajnimi zgjati gjithsej 6 orë.