njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Teknik të Rigës në Letoni

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.

 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës në Letoni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet për studim.

Mobiliteti përfshin:

   Shkëmbimin për studentët e programeve të studimit të ciklit të parë dhe të dytë.

   Kohëzgjatja: 5 muaj

   Numri i kuotave: 6 (gjashtë) për Shqipërinë për studentët e programeve të studimit të

                                              ciklit të parë dhe të dytë.

   Periudha e mobilitetit: Semestri “Vjeshtë” i vitit akademik 2024-2025

   Bursa: 800 Euro/muaj

   Shpenzime udhëtimi: 275 Euro. Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të

largësisë sipas linkut: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Kriteret për aplikantët:

   Të jenë studentë “Bachelor” (përjashtohen studentët që janë në vit të parë në periudhën e mobilitetit) dhe “Master” të UV-së.

    Të jenë student, të cilët nuk e kanë përmbushur periudhën e lejuar të realizimit të mobilitetit brenda një cikli studimi (prej 12 muajsh në total).

   Të jenë studentë në programet e studimit sipas kodeve ISCED:

1.     0410 Business Administration

2.     061 Information and Communication

3.     0710 Engineering and Engineering Trade

– Njohja e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B2.

 

 

Kriteret e përzgjedhjes:

Studentët do të përzgjidhen në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për

Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit “Erasmus+” KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

      Merita akademike. Mesatarja e notave minimum 6.5

      Kompetenca gjuhësore. Niveli i njohurisë së gjuhës Angleze minimumi B2

Në rast të kandidatëve me pikë të barabarta:

      Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.

      Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

      Prioritet do t’u jepet studentëve që nuk kanë përfituar më parë nga programi Erasmus+ KA1.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

   Formular aplikimi.

   Kopje e dokumentit identifikues / pasaportë.

   Vërtetim studenti.

   Transkript notash.

   Letër motivimi në anglisht.

   Çertifikatë që vërteton njohjen e gjuhës së huaj. Përjashtohen studentët e programit të gjuhës angleze.

   Dokument që vërteton aftësinë e kufizuar (nëse e dispononi).

   Dokument që vërteton që studenti është anëtar i komunitetit romë ose egjiptian (nëse e dispononi).

   Dokument që vërteton që studenti vjen nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti (nëse e dispononi).

 

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

   Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresën international@univlora.edu.al

   Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

 

Shënim: Studentët janë të lutur përpara dorëzimit të aplikimit të konsultohen me koordinatorin akademik të marrëveshjes/ përgjegjësin e departamanetit, nëse aplikimi i tyre është i përshatshëm mbështetur në katalogun e kurseve sipas linkut si më poshtë:  https://www.rtu.lv/en/internationalization/incoming-exchange/course-list-for-exchange-studies

 

Afati i fundit i aplikimit është 20/03/2024.

 

Procedura e përzgjedhjes:

1)  Faza e Nominimit

·  UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.

·  Kandidatët aplikues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it mbi rezultatet e renditjes.

·  Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.

·  Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e studentëve të nominuar pranë pranë Universitetit Teknik të Rigës.

 

2) Faza e përzgjedhjes nga universiteti pritës

·  Studentët e nominuar do të njoftohen nga koordinatori Erasmus+ në RTU për të plotësuar aplikimin online të RTU-së.

·  Kandidatët do të ngarkojnë të gjitha dokumentet e nevojshme mbështetëse në platformën e aplikimit online.

·  Studentët e aprovuar me kusht do të njoftohen dhe intervistohen nga RTU.

·  Kandidatëve të suksesshëm do t’u jepen udhëzime për të përgatitur Marrëveshjen Mësimore në bashkëpunim me koordinatorin Erasmus+ në UV.

 

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kreditë të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

 

Më shumë informacion mbi universitetin pritës dhe katalogun e kurseve në gjuhë të huaj i gjeni në linket:

https://www.rtu.lv/en

  

https://www.rtu.lv/en/internationalization/incoming-exchange/course-list-for-exchange-studies

 

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (international@univlora.edu.al).

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë ju uron suksese!

FORMULAR APLIKIMI STUDENT _ RIGA-1