njoftime

Njoftim – Hapen aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 7, Vëllimi 1 – 2024 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

NJOFTIM

 

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për numrin 7, Vëllimi 1 – 2024 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al

 Afati i fundit për aplikim është data 10.02.2024

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së. 

 

—————————————————————————————————

 

Artikulli duhet të jetë i formatuar në leter A4, two columns, duke lëne 1” bosh nga të gjitha anet (Microsoft Word – Margins „normal‟).  Hapesira midis paragrafeve duhet të jetë 0 pt, single line.

 

Artikulli (maksimumi 10 faqje) duhet të permbaje këto nënndarje:

 • Titullin Cambria, font Size: 20, Bold
 • Autorin Segoe UI, font size: 12, Bold
 • E-mailin Segoe UI, font size: 10
 • 2 Abstraktet Cambria, font size: 10

(jo me shume se 200 fjale ose 20 rreshta, në shqip dhe në gjuhen angleze të sakte)

 • Fjalekycet Cambria, font size: 10
 • Hyrjen Cambria, font size: 10
 • Materiali dhe metodat Cambria, font size: 10
 • Rezultatet                                        Cambria, font size: 10
 • Diskutime dhe/ose Perfundime Cambria, font size: 10
 • Literatura Cambria, font size: 10,Italic

 

 

Buletini Shkencor publikon llojet e mëposhtme të kontributit:

 

1)Artikuj origjinal kërkimore dhe shqyrtime kritike dhe analitike në cdo fushe kërkimore të shkences sociale lidhur më shëndetin dhe kujdesin shëndetësor. Këto publikime mund të permbajne deri në 8000 fjalë duke përfshirë edhe abstraktin, tabelat, figurat, referencat dhe shtojcat (të shtypura), si dhe tekstin kryesor;

 

 • Shqyrtime sistematike dhe rishikime të letërsisë deri në 15000 fjalë duke përfshirë edhe abstraktet, tabelat, figurat, referencat dhe shtojcat (të shtypura), si dhe tekstin kryesor;

 

 • Komunikimeve të shkurtra të gjetjeve mbi çështjet aktuale ose artikuj të botuar nga 2000 deri në 4000 fjalë;

 

 • Komente dhe përgjigje të parashtruara ose të ftuara që debatojnë, publikohen sëbashku me artikuj të përzgjedhur;

 

 • Çështje të veçanta që bashkojnë koleksionet e letrave nën jëte më të caktuar dhe zakonisht redaktohen nga mysafirët.

 

Sigurohuni që pikat e mëposhtme te jenë të pranishme:

 

 • Adresa E-mail
 • Adresa e plotë postare
 • Përfshini fjalë kyçe
 • Të gjitha figurat (përfshij titrat përkatës)
 • Të gjitha tabelat (duke përfshirë titujt, përshkrimin, shënimet në fund të faqes).

 

Faqe e parë duhet të përfshije vetëm informacionin në vijim:

 

 • Konciz dhe informues. Titujt shpesh përdoren në sistemet e rikuperimit të informacionit. Shmang shkurtimet dhe formulat ku është e mundur dhe qartëso qellimin e artikullit dhe rëndësine e shëndetit.

 

 • Emrat dhe përkatësitë e autorit në rendin e duhur. Evidentoni qartë ku emri i familjes mund të jetë i paqarte (p.sh. emer i dyfishtë). Paraqiteni adresat e përkatësisë se autorit (ku është bërë puna aktuale) poshtë emrave. Evidentoni të gjitha përkatësitë me një shkronjë të vogël menjëherë mbas emrit të autorit dhe përpara adreses përkatëse. Siguroni adresen e plotë postare për çdo përkatësi, dukë përfshirë emrin e vendit dhe nese është e disponueshme, adresen e e-mailit për çdo autor.

 

 • Autori përkatës. Qartesisht të tregohet kush do kujdeset për korespondencen në të gjitha stadet e arbitrimit dhe publikimit, gjithashtu dhe pas-publikimit. Siguro qe nr e tel dhe faxit ( me prefiksat e shtetit dhe qytetit) të jenë te siguruara plus adresen e emailit dhe adresen e plotë postare. Detajet e kontakteve duhet të mbahen të përditësuara nga autori përkatës.

 

 • Adresa aktuale/fikse. Nëse një autor ka lëvizur deri sa puna e përshkruar në artikull është mbaruar, ose po vizitonte në këtë kohë një „adresë aktuale‟ (ose adresë fikse) mund të vendoset si shënim në fund të faqes tek ai emer autori. Adresa tek e cila autori kryeu punën duhet të ruhet si adresa perkatëse kryesore. Indeks numerik Arab përdoret për shënime të tilla në fund të faqes.

 

Ju lutem konsideroni titullin shumë me kujdes, pasi këto përdoren shpesh në sistemet e rikuperimit të informacionit. Ju lutem përdorni një titull konciz dhe informativ, (duke shmangur shkurtimet ku është e mundur). 

 

Një abstrakt shpesh prezantohet ndarazi nga artikulli, kështu që duhet të jetë në gjendje të qëndrojë i vetëm. Ai duhet të theksojë shkurt dhe qartë qëllimin dhe kornizën e kërkimit, gjetjet kryesore dhe konkluzionet e mëdha, dhe kontributet e letrave në njohuri. Për letrat empirike vendi/vendet/vendodhjet e studimit duhet të theksohen qartë, ashtu siç duhen metodat dhe natyra e shembullit, datat, dhe përmbledhja e gjetjeve/konkluzionit. Ju lutem vini re se detaje statistikore të tepërta duhet të evitohen shkurtime/akronime të përdorura vetëm nëse janë thelbësore ose të qëndrueshme, dhe që abstrakti nuk duhet të strukturohet në nënseksione. Çdo referencë e dhënë në abstrakt duhet të jepet e plotë në fund të abstraktit.

 

Fjalët kyce deri në 6, duhet të pasqyrojnë me kujdes përmbajtjen e artikullit. Edhe njëherë shkurtime/akronime duhet të përdoren vetëm nëse janë thelbësore ose të qëndrueshme. Për letrat empirike vendi/vendet/vendodhjet e kërkimit duhet të përfshihen. Fjalët kyce do të përdoren për qëllime të indeksit.

 

Autoret e letrave empirike pritet të japin detaje të plota të metodave të kërkimit të përdorura, duke përfshirë vendodhjet e studimit, procedurat e shembujve, datat kur janë grumbulluar te dhenat, instrumentat e kërkimit, dhe teknikat e të dhënave të analizave. Guidë specifike në raportimin e studimeve cilësore janë dhënë këtu.

 

Sigurohuni që çdo ilustrim të ketë një figurë. Një figurë duhet të përmbajë një titull të shkrutër (jo në figurë) dhe një përshkrim të ilustrimit. Mbaje tekstin tek ilustrimet në minimum por shpjego gjithë simbolet dhe shkurtimet e përdorura.

 

Paraqitni tabela si tekst të redaktueshëm dhe jo si imazhe. Tabelat mund të vendosen ngjitur me tekstin perkatës në artikull, ose në faqe të ndara në fund. Tabelat me numra në vazhdimesi në përputhje me shfaqen e tyre në tekst dhe vend cdo tabelë të dhënash poshtë trupit të tabelës. Kursehuni në përdorimin e tabelave, të cilat duhet të jenë maksimumi 5, dhe sigurohuni që të dhënat e prezantuara në to nuk dyfishojnë rezultate të përshkruara diku tjetër në artikull. Ju lutem shmangni përdorimin e rregullave vertikale dhe të bërit hije në qelizat e tabelave.

 

Sigurohuni që cdo referencë cituar ne tekst është gjithashtu e pranishme në listën e referencave (dhe anasjelltas). Rezultatet e publikuara dhe komunikimet personale nuk rekomandohen në listën e refenrencave, por mund të permenden në tekst. Nëse këto referenca janë të përfshira në listën e referencave ato duhet të ndjekin një standart stili referencash të revistës (shiko më poshtë) dhe duhet të përfshijnë një zëvendësim të datës së publikimit me gjithë „Rezultatet e papublikuara” ose „Kommunikmit personal”. Citimi i një reference si në “shtyp” nënkupton që artikulli është pranuar për publikim. Minimalisht, duhet të jepet URL e plotë dhe data e fundit e shqyrtimit të referencës. Cdo info i metejshëm nëse dihet (emrat e autorit, datat, referencat e burimit të një publikimi, etj.), duhet të jepet. Referencat e WEB-it mund të listohen të ndara (sh., mbas lisitës së referencave) mbas një titulli të ndryshëm nëse dëshirohet, ose mund të përfshihet në listën e referencave. Duhet të ketë deri në 40 referenca kur është kërkim dhe 55 kur është review artikulli. 

 

Referencat sipas Metodes Vancouver e cila konsiston ne një stil referimi i numëruar i përdorur zakonisht në mjekësi dhe shkencë, dhe përbëhet nga:

 • citime për veprën e dikujt tjetër në tekst, të treguara nga përdorimi i një numri;
 • një listë reference me numër sekuencial në fund të dokumentit që jep detaje të plota të referencës përkatëse në tekst.

 

 

Konsiderata të mëtejshme:

 

 1. Vetëm artikulli i saktë dhe i plotë pranohet.
 2. Autorët janë përgjegjës për redaktimin gjuhësor të tekstit të përmbledhjeve të tyre, qoftë në shqip, qoftë në anglisht. Artikulli duhet te jetë në shqip, abstakti në shqip dhe në anglisht.
 3. Artikujt duhet të jenë origjinale (të pakumtuara në ndonjë aktivitet tjetër), të pabotuara dhe jo në proces vlerësimi ose botimi (në ndonjë redaksi tjetër).
 4. Janë marrë leje për përdorimin e materialit të mbrojtur me të drejtë autori, nga burime të tjera (duke përfshirë internetin).
 5. Plagjiatura nuk lejohet dhe do t‟u raportohet si autorit, ashtu edhe autoriteteve përkatëse.
 6. E drejta e autorit: Pas pranimit të një artikulli, autorëve do t’u kërkohet të përfundojnë një ‘Marrëveshje për Botimin e Buletinit Shkencor”. Një email do t’i dërgohet autorit përkatës që konfirmon pranimin e dorëshkrimit së bashku me një formular të ‘Marrëveshjes për Botimin e Buletinit Shkencor’ ose një link te versionit online të kësaj marrëveshjeje
 7. Autoret priten të konsiderojnë me kujdes listen dhe urdhrin e autoreve përpara se të paraqesin doreshkrimin e tyre listen përfundimtare të autoreve në kohen e paraqitjes origjinale. Cdo shtese, fshirje ose rregullim i emrave të autoreve në listen e autoresisë duhet të behet vetëm përpara se doreshkrimi të jetë pranuar dhe vetem nese është aprovuar nga Redaktuesi i gazetes.  
 8. Konkluzionet duhet të justifikohen nga skema eksperimentale ose të dhënat e paraqitura.
 9. Informacioni duhet të jetë i detajuar në mënyre që të lejojë përsëritjen e punës nga shkencëtarë të tjerë të së njëjtës fushë. Autorët duhet t‟i ruajnë të dhënat dhe t‟ia paraqesin Këshillit Botues ose autoreve te tjerë, nëse u kërkohen.
 10. Artikulli diskutohet për recensë në mbledhjen e parë të Redaksisë. Një recensues anonim më afër fushës shkencore të dorëshkrimit jep mendim me shkrim për cilësinë dhe shkallën përmirësimit.
 11. Deklarata e interesit. Të gjithë autorët duhet të japin informacion shpjegues për çdo marrëdhënie financiare dhe personale me njerëz ose organizata të tjera që mund të ndikojnë në mënyrë të papërshtatshme (te njeaneshme) në punën e tyre. Shembuj të konflikteve të mundshme të interesit përfshijnë punësimin, konsulencat, honorare, dëshmitë e ekspertëve të paguar, aplikimet /regjistrimet per patente dhe grantet apo fonde të tjera.
 12. Autori përgjegjës informohet nga Redaksia kur Dorëshkrimi ka nevojë për përmirësime ose plotësime të mëtejshme.  
 13. Buletini Shkencor është multidisciplinar.
 14. Stafi e UV-es perpiqet qe procedura e publikimit të jetë sa me shpejte dhe e sakte. 

 

 

Për më teper informacion mund t‟i drejtoheni Zyres se Publikimeve në adresen email  publikime@univlora.edu.al

 

 

Zyra e Publikimeve dhe

Botimeve Universitare

 

 

 

SHTOJCE – Bordi editorial, Bordi shkencor

 

Bordi editorial:

 

 1. Prof. Dr. Roland ZISI (Kryetar)
 2. Prof. As. Dr. Frosina Londo
 3. Prof. As. Dr. Aurela Saliaj
 4. Prof. Dr. Albert Qarri
 5. Prof. As. Dr. Armela Panajoti
 6. Prof. As. Dr. Hajdar Kiçaj
 7. Prof. As. Enkelejd Mehilli

 

Bordi Shkencor:

 

 1. Prof. Dr. Roland ZISI (Kryetar)

Fakulteti i Shkencave Humane

 1. Prof. Dr. Bardhosh Gaçe
 2. Prof. Dr. Nexhip Merkuri
 3. Prof. As. Monika Hasani
 4. Prof. As. Veneranda Hajrulla
 5. PhD Erion Hitaj

 

Fakulteti i Ekonomisë

 1. Prof. As. Dr. Xhiliola Agaraj (Shehu)
 2. Prof. As. Dr. Klaudia Guga
 3. Prof. As. Dr. Ilirian Lipi
 4. Prof. As. Dr. Evelina Bazini
 5. Prof. As. Dr. Fjoralba Velaj
 6. Prof. As. Dr. Elenica Piero
 7. Prof. As. Dr. Filloreta Madani

 

Fakulteti i Shendetit Publik

 1. Prof. Dr. Yllka Bilushi

 

Fakulteti i Shkencave Teknike

 1. Prof. As. Dr. Kristofor Lapa
 2. Prof. As. Dr. Flora Qarri
 3. Prof. As. Dr. Ermal Feleqi
 4. Prof. As. Dr. Denada Kasëmi
 5. Prof. As. Dr. Diana Ilia
 6. Prof. As. Dr. Luljeta Gusho
 7. Prof. As. Dr. Llambrini Sota

 

Të jashtëm

 1. Prof. Dr. Genuario Belmonte
 2. Prof. Dr. Triantaphyllos Almpanis
 3. Prof. Dr. Francesko Altimari
 4. Prof. Dr. Jorgo Kaçani
 5. Prof. Dr. Muzafer Korkuti
 6. Prof. Dr. Shaban Sinani
 7. Prof. Dr. Dhori Kule

[1] Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë