njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me karakter administrativ në Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë të plotë në UV të aplikojnë për bursë për mobilitet mësimdhënie/trajnim.

Mobiliteti përfshin:

– Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie/trajnim.

– Shkëmbimin e stafit ndihmës akademik me karakter administrativ për trajnim.

– Kohëzgjatja: 5 + 2 ditë.

– Numri i kuotave: – 3 mësimdhënie

– 1 trajnim.

– Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024

– Dieta ditore: 140 Euro/ditë.

– Shpenzime udhëtimi: 275 Euro. Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të

largësisë sipas linkut:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Kriteret për aplikim për mobilitet mësimdhënie:

 • Stafi akademik me kohë të plotë në UV.
 • Staf akademik i cili lidhet me fushat:
 1. 0913 Nursing and Midwifery”
 2. 091 Health
 • Njohja e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B2.

Kriteret për aplikim për trajnim:

 • Staf ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë në UV.
 • Njohja e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B2.

Kriteret e përzgjedhjes:

Stafi do të përzgjidhet në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Arritja akademike. Titulli akademik/ Grada shkencore për stafin akademik.
 • Eksperienca në punë për stafin ndihmës akademik/administrativ.
 • Kompetenca e gjuhës së huaj.

Në rast të kandidatëve me pikë të barabarta:

 • Prioritet do t’u jepet stafit që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike,

gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.

Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

 • Prioritet do t’u jepet stafit që nuk kanë përfituar më parë nga programi Erasmus+ KA1.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular i aplikimit.
 • Kopje e dokumentit identifikues/ pasaportë.
 • Dokument që vërteton statusin e të punësuarit pranë UV-së.
 • Jetëshkrimi (Curriculum Vitae) në gjuhën angleze.
 • Vërtetim nga Rektori / Dekani i Fakultetit tuaj që ju lejon të shkëputeni për të kryer mobilitetin.
 • Çertifikatë që vërteton njohjen e gjuhës (minimalisht niveli B2). Përjashtohet nga ky detyrim personeli akademik i gjuhës angleze.

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresat:
 1. mechilli@univlora.edu.al
 2. international@univlora.edu.al
 • Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Afati i fundit i aplikimit është 19.01.2024

Procedura e përzgjedhjes:

 1. UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së

pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.

 1. Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 2. Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 3. Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e stafit të nominuar pranë universitetit pritës.
 4. Stafi i përzgjedhur do të kontaktohet prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

 

Më shumë informacion mbi universitetin pritës dhe katalogun e kurseve në gjuhë të huaj i gjeni në linket:

https://lsmu.lt/

https://lsmu.lt/en/for-students/study-programmes/

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë ju uron suksese!

FORMULAR APLIKIMI PERSONELIN JO AKADEMIK

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN AKADEMIK LSMU