njoftime Projekte

Mikrokredencialet e bazuara në MOOC për zhvillimin profesional të mësuesve (CRED4TEACH)

 

Përmbledhje e projektit

Projekti CRED4TEACH i përgjigjet nevojave të institucioneve të arsimit të lartë dhe vendimmarrësve arsimorë në vendet e synuara Shqipëri, Mal të Zi dhe Ukrainë, drejt ofrimit të dispozitave të trajnimit me cilësi të lartë, të përgjegjshem, gjithëpërfshirëse, fleksibël dhe të bazuar në kompetenca për mësuesit në shërbim në sektorë të ndryshëm arsimor. Zgjidhja qe ofron projekti është krijimi i programeve të shkurtra të trajnimit të bazuara në MOOC, të ashtuquajturat Mikrokredenciale, për të rritur mundësitë për zhvillimin profesional të mësuesve në vendet e synuara.

OBJEKTIVAT e projektit CRED4TEACH

 • Të rris aftësitë e stafit akademik për zhvillimin dhe shpërndarjen e mikrokredencialeve të bazuara në MOOC;
 • Të zhvillojë dhe prezantojë korniza kombëtare dhe institucionale për dorëzimin, lëshimin dhe njohjen e mikrokredencialeve,
 • Të krijoje, shpendaje dhe vleresoje 11 mikrokredenciale pilot të bazuara në MOOC,
 • Të inkurajojë miratimin më të gjerë të Mikrokredencialeve për zhvillimin profesional të mësuesve dhe grupeve të tjera të synuara.

Kontakte te koordinatorit

PARTNERITETI CRED4TEACH

Partneriteti CRED4TEACH përfshin 15 institucione nga 7 vende – Shqipëria, Estonia, Gjermania, Mali i Zi, Portugalia, Turqia dhe Ukraina:

 • Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Gjermani)
 • Universidade Aberta (Lisboa, Portugali)
 • Universiteti i Talinit (Tallinn, Estoni)
 • Universiteti Anadolu (Eskisehir, Türkiye)
 • Akademia e Pedagogjisë Inxhinierike e Ukrainës (Kharkiv, Ukrainë)
 • Universiteti Shtetëror Teknologjik Cherkasy (Cherkasy, Ukrainë)
 • Universiteti Shtetëror Pedagogjik Bogdan Khmelnitsky Melitopol (Melitopol, Ukrainë)
 • Universiteti Shtetëror Pedagogjik Drohobych Ivan Franko (Drohobych, Ukrainë)
 • Agjencia Kombëtare e Kualifikimeve (Kiev, Ukrainë)
 • Universiteti i Vlores (Vlore, Albania)
 • Universeti Shkodres Luigj Gurakuqi (Shkodrë, Shqipëri)
 • Agjencia e Sigurimit te Cilesise se Arsimit Parauniversitar (Tirane, Albania)
 • Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova (Podgoricë, Mali i Zi)
 • Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica (Podgoricë, Mali i Zi)
 • Agencija Za Kontrolu I Obezbjedenje kvaliteta Visokog Obrazovanja (Podgoricë, Mali i Zi).

Financimi

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian. KOORDINATORI CRED4TEACH është Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Gjermani)

Jetëgjatësia e CRED4TEACH: 1 qershor 2023 – 31 maj 2026 (36 muaj)

Granti i dhënë: 700 193,00 EUR

Programi financues: Ngritja e Kapaciteteve për Arsimin e Lartë, Bashkimi Evropian

Rezultatet e pritshme te projektit

 • 46 anëtarë të stafit mësimdhënës dhe administrativ nga Shqipëria, Mali i Zi dhe Ukraina të kualifikuar si projektues mikrokredencialesh dhe MOOC;
 • 11 Mikrokredenciale të bazuara në MOOC, secila ndërmjet 4-6 ECTS, të dorëzuara për të paktën 220 mësues pilot nga Shqipëria, Mali i Zi dhe Ukraina;
 • 3 korniza kombëtare dhe 8 institucionale për sigurimin dhe njohjen e Mikrokredencialeve për mësuesit;
 • 3 plane ne nivel kombëtar për miratimin e mikrokredencialeve.

 

Project summary

The CRED4TEACH project responds to the needs of higher education institutions and educational decision makers in target countries Albania, Montenegro and Ukraine towards providing high-quality, responsive, inclusive, flexible and competence-based training provisions to in-service teachers across various educational sectors. The project’s solution is to establish the MOOC-based short training programmes, so-called Micro-credentials, to enhance the opportunities for teacher professional development in target countries. 

CRED4TEACH OBJECTIVES

 • To boost staff skills for the development and delivery of MOOC-based Micro-credentials;
 • To develop and introduce national and institutional frameworks for the delivery, issuing and recognition of Micro-credentials,
 • To create, deliver and validate 11 pilot MOOC-based Micro-credentials,
 • To encourage the wider adoption of Micro-credentials for the professional development of teachers and other target groups.

 

Coordinator contact details

 

Partners

 

CRED4TEACH PARTNERSHIP

The CRED4TEACH partnership comprises 15 institutions from 7 countries – Albania, Estonia, Germany, Montenegro, Portugal, Türkiye, and Ukraine:

 • Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Germany)
 • Universidade Aberta (Lisboa, Portugal)
 • Tallinn University (Tallinn, Estonia)
 • Anadolu University (Eskisehir, Türkiye)
 • Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv, Ukraine)
 • Cherkasy State Technological University (Cherkasy, Ukraine)
 • Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University (Melitopol, Ukraine)
 • Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Drohobych, Ukraine)
 • National Qualifications Agency (Kyiv,Ukraine)
 • Universitetit te Vlores (Vlore, Albania)
 • Universeti Shkodres Luigj Gurakuqi (Shkodre, Albania)
 • Agjencia e Sigurimit te Cilesise se Arsimit Parauniversitar (Tirana, Albania)
 • Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova (Podgorica, Montenegro)
 • Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica (Podgorica, Montenegro)
 • Agencija Za Kontrolu I Obezbjedenje kvaliteta Visokog Obrazovanja (Podgorica, Montenegro).

 

List  of participants

CRED4TEACH PARTNERSHIP

The CRED4TEACH partnership comprises 15 institutions from 7 countries – Albania, Estonia, Germany, Montenegro, Portugal, Türkiye, and Ukraine:

 • Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Germany)
 • Universidade Aberta (Lisboa, Portugal)
 • Tallinn University (Tallinn, Estonia)
 • Anadolu University (Eskisehir, Türkiye)
 • Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv, Ukraine)
 • Cherkasy State Technological University (Cherkasy, Ukraine)
 • Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University (Melitopol, Ukraine)
 • Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Drohobych, Ukraine)
 • National Qualifications Agency (Kyiv,Ukraine)
 • Universitetit te Vlores (Vlore, Albania)
 • Universeti Shkodres Luigj Gurakuqi (Shkodre, Albania)
 • Agjencia e Sigurimit te Cilesise se Arsimit Parauniversitar (Tirana, Albania)
 • Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova (Podgorica, Montenegro)
 • Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica (Podgorica, Montenegro)
 • Agencija Za Kontrolu I Obezbjedenje kvaliteta Visokog Obrazovanja (Podgorica, Montenegro).

 

European flag  and funding statement

The project is funded by the European Union.

 

CRED4TEACH COORDINATOR is Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Germany)

CRED4TEACH lifetime: June 1, 2023 – May 31, 2026 (36 months)

Awarded grant: 700 193,00 EUR

Funding programme: Capacity Building for Higher Education, European Union

Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) can be held responsible for them.

Project results

 • 46 teaching and administrative staff members from Albania, Montenegro and Ukraine upskilled as Micro-credential and MOOC designers;
 • 11 MOOC-based Micro-credentials, each between 4-6 ECTS, delivered to at least 220 pilot teachers from Albania, Montenegro and Ukraine;
 • 3 national and 8 institutional frameworks for the provision and recognition of Micro-credentials for teachers;
 • 3 national blueprints for the adoption of Micro-credentials.