njoftime Thirrje

Bursa Erasmus + për personelin akademik dhe ndihmës akademik në Universitetin e Iashit “Alexandru Ioan Cuza” (Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi) Rumani

Thirrje për bursa trajnimi për personelin akademik dhe ndihmës akademik, në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Iashit “Alexandru Ioan Cuza” (Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi) Rumani.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë stafin e punësuar me kohë të plotë në UV të aplikojnë për bursë për trajnimi 1-javor në Universitetin e Iashit “Alexandru Ioan Cuza” në Rumani (Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi).

Lloji i mobilitetit përfshin:

– Shkëmbimin e personelit ndihmës akademik dhe administrativ për trajnim

– Shkëmbimin e personelit akademik për trajnim.

– Kohëzgjatja: 5 + 2 ditë.

– Numri i mobiliteteve: 1

– Periudha e mobilitetit:Viti akademik 2023-2024.

– Dieta ditore: 140 Euro.

– Shpenzime udhëtimi: 275 Euro. Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të

largësisë sipas linkut:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Kriteret për aplikim :

 • Të jetë personel ndihmës akademik, personel administrative ose personel akademik i punësuar me kohë të plotë në UV
 • Njohja e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B2

Kriteret e përzgjedhjes:

Stafi do të përzgjidhet në bazë të skemës standart të pikëzimit të udhëzuar nga Universiteti i IASI “Alexandru Ioan Cuza” në Rumani’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Arritja akademike.
 • Argumentimi i qartë i qëllimit të vizitës, planit të punës në institucionin pritës si një vlerë e shtuar e mobilitetit në kontekstin e modernizimit dhe ndërkombëtarizimit të strategjisë së UV-së.
 • Në rast të kandidatëve me pikë të barabarta prioritet do ju jepet stafit që nuk kanë përfituar më parë nga programet “LLP- Erasmus”, “Erasmus Mundus” ose “Programi Erasmus.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular i aplikimit.
 • Kopje e dokumentit identifikues/ pasaportë.
 • Dokument që vërteton statusin e të punësuarit pranë UV-së (lëshuar në aglisht ose e përkthyer)
 • Jetëshkrimi (Curriculum Vitae) në gjuhën angleze.
 • Vërtetim nga Rektori / Dekani i Fakultetit tuaj që ju lejon të shkëputeni për të kryer mobilitetin.
 • Çertifikatë që vërteton njohjen e gjuhës (minimalisht niveli B2). Përjashtohet nga ky detyrim personeli i diplomuar në gjuhën angleze.
 • Marrëveshjen e mobilitetit të firmosur nga stafi dhe eprori më i afërt (dokumenti bashkëlidhur).

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresat:
 1. armela.panajoti@univlora.edu.al
 2. international@univlora.edu.al
 • Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Afati i fundit i aplikimit është 05/11/2023

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e stafit të nominuar pranë universitetit pritës.
 • Stafi i përzgjedhur do të kontaktohet prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese!

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN TRAJNIM_IASI

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN AKADEMIK_IASI

5. Training Mobility Agreement (1)