njoftime

NJOFTIM

Për dijeni dhe njoftim të Personelit Akademik të UV:

Gjeni më poshtë Strukturën dhe Nivelet e Pagave të punonjësve të Personelit Akademik në Institucionet e Arsimit të Lartë, sipas VKM NR. 243, datë 20. 04. 2023, Për një ndryshim në vendimin NR. 748, datë 11. 06. 2009, të Këshillit të Ministrave: “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të personelit akademik të IAL, të ndryshuar”.

Ky vendim i shtrin efektet financiare nga data 01. 04. 2023

Shih Lidhjen NR. 1 të VKM së sipërcituar.

Kliko këtu: VKM Nr. 243, date 20.4.2023