NJOFTIM

Për dijeni dhe njoftim të Personelit Akademik të UV: Gjeni më poshtë Strukturën dhe Nivelet e Pagave të punonjësve të Personelit Akademik në Institucionet e Arsimit të Lartë, sipas VKM NR. 243, datë 20. 04. 2023, Për një ndryshim në vendimin NR. 748, datë 11. 06. 2009, të Këshillit të Ministrave: “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të personelit akadRead More…