conference njoftime

Thirrje për pjesëmarrje në konferencë

Në datë 30 qershor 2023, në kuadër të projektit të financuar nga AKKSHI, do të mbahet konferenca ndërkombëtare “Shqipëria në shkrimet e udhëtimit të periudhës paskomuniste (1990 – )”.

Afati për dorëzimin e abstrakteve: 20 prill 2023

Afati për dorëzimin e punimit të plotë: 20 maj 2023

Konferenca do të mbahet në dy gjuhë: shqipe dhe angleze.

Për më shumë informacion, mund të vizitoni faqen e konferencës, https://sites.google.com/univlora.edu.al/travelwritingconference/homerreth-konferenc%C3%ABs