Specialist i organizimit te aktiviteteve kulturore-sportive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.23 datë 27.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist i organizimit te aktiviteteve kulturore-sportive” pranë SektoRead More…

Aktiviteteve të organizuara në kuadër të fokus-grupeve të realizuara me studentët në prag diplomimi të disa prej programeve Master në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë, të realizuara gjatë muajit Shkurt 2023

Në zbatim të Standardeve dhe Kritereve të Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 531, datë 11.09.2018 , Standardi III.4, Kriteri 2; Standardi VI.2, Kriteri 3; Standardi VI.3, Kriteri 2; Standardi VI.3, Kriteri 4; Standardi VI.4, Kriteri 3, si dhe në përmbushje të rekomandimeve të lëna prej Grupeve të Vlerësimit të Jashtëm gjatRead More…

Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.  

Thirrje për bursa mësimdhënieje për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki në kuadër të Programit “Erasmus+” për kRead More…