njoftime

Njoftim

Bazuar në nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, pikën 9 të Vendimit Nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga Operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e Administratës Shtetërore”,  Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Vendimeve të Rektoratit nr.16, datë 26.09.2022, SA nr.35, datë 27.09.2022 dhe vendim BA nr.29, datë 29.09.2022, Urdhrit të Administratorit Nr.246 datë 15.12.2022 “Për ngritje komisioni për realizimin e programeve/spoteve televizive”

Ju dërgon këtë ftesë për pjesëmarrje për prodhimin dhe transmetimin e 5 (pesë) programeve televizive promovuese të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë.

Formulari 1

Formular 2

Formular 3