Bursa Erasmus+ mësimdhënie/ trajnim në Eszterhazy Karoly Catholic University ne Eger, Hungari

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Eszterhazy Karoly Catholic University ne Eger, Hungari: Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Eszterhazy Karoly Catholic University ne Eger, Hungari në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton stafin e UV-së tRead More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënie/ trajnim në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani në kuadër të ProgramRead More…

Bursa Erasmus+ stafi për mësimdhënie/trajnim në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University).

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University). Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentRead More…

Njoftim punësimi Sekretare Departamenti Ekonomiks

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.98 datë 26.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Sekretare mësimore pranë Departamentit të Ekonomiksit” në Fakultetin Read More…

RAUND 3 – Listat e Aplikantëve për vitin akademik 2022-2023

Më poshtë jan listuar në format .pdf Listat e aplikantëve në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, për vitin akademik 2022 – 2023. Selektoni programin akademik tju shfaqet më poshtë lista e renditur sipas pikëve përkatëse. Selektoni Programin — Kalendari FAKULTETI I RKONOMISE — Administrim Biznesi — Ekonomiks — Finance — Kontabilitet — Marketing — Menaxhim Turizmi FAKRead More…

Bursa Erasmus+ për studentët në Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të  gjithë studentët e UV-së të aplikojnRead More…

NJOFTIM “PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2022-2023”

NJOFTIM “PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2022-2023”  (PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA) Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, për përcaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje Read More…

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË VITIN AKADEMIK 2022 – 2023”

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË VITIN AKADEMIK 2022 – 2023” Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 780,Read More…

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023”   (PËR STUDENTËT E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTËT E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTËT E PROGRAMEVE TË INTEGRUARA) Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshim enë VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore Read More…