njoftim punesim

Njoftim punësimi Sekretare Departamenti Ekonomiks

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.98 datë 26.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Sekretare mësimore pranë Departamentit të Ekonomiksit” në Fakultetin e Ekonomisë.

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit