MCO Anniversary 2022

In September, over 170 participants from 48 countries gathered in Bologna for the first in-person Anniversary Conference for two years. The theme of the event was ‘Universities engaging with society in turbulent times’. The main plenary conference event heard Chris Brink introduce the thinking behind the MCO’s decision to adopt ‘responsiveness’ and ‘responsibility’ as the keywordsRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me UniversitRead More…