njoftime Projekte

U organizua me 3 Qershor 2022 nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, Workshopi i katërt i Projektit TANGRAM

U organizua me 3 Qershor 2022 nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, Workshopi i katërt i Projektit TANGRAM me teme:

“Identifikimi i aktorëve përgjegjës, kohës së realizimit, si dhe burimeve të financimit lidhur me aktivitetet e Draft Planit të Fizibilitetit (Feasibility Plan) të dizenjuar për zonat e mbrojtura të Qarkut Vlorë”

Pjesëmarrja në Workshop kishte si qëllim diskutimin e aktiviteteve të Draft Planit të Fizibilitetit të dizenjuar për zonat e mbrojtura të Qarkut Vlorë, identifikimin e aktorëve përgjegjës që do të përfshihen në implementimin e aktiviteteve, përcaktimin e kohës së realizimit të këtyre aktiviteteve si dhe burimeve të financimit për cdo aktivitet.

Në workshop morën pjesë autoritete përgjegjesëse të manaxhimit të zonave të mbrojtura për Qarkun Vlorë, sipërmarrës në fushën e turizmit, eksperte të marketing- turizmit si dhe subjekte të shoqërisë civile.

 


 

The 4-th workshop of the TANGRAM Project was organized on June 3, 2022 by the University “Ismail Qemali” Vlora, on the topic:

“Identification of responsible actors, time of implementation, as well as sources of funding in relation to the activities of the Draft Feasibility Plan drafted for the protected areas of Vlora Region”

The purpose of the 4-th participatory meeting was to discuss the activities of the Draft Feasibility Plan designed for the protected areas of Vlora Region, identify the responsible actors that will be involved in the implementation of activities, determine the time of implementation of these activities and funding sources for each activity.

The workshop was attended by the authorities responsible for the management of protected areas for the Vlora Region, entrepreneurs in the field of tourism, marketing-tourism experts and civil society entities.