njoftime

Takim pune për projektin Know-Hub

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, në datën 18 Mars pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrës u zhvillua takimi i rradhës i grupit të punës. Gjatë takimit u diskutuan puna e zhvilluar deri në këtë moment, u përcaktuan grupet e punës të cilët do të implementojnë 3 mini-projektet gjatë periudhës Mars-Qershor 2022 si dhe përfshirja e studentëve në ato. Paralelisht u diskutua përdorimi i pajisjeve të marra në kuadër të projektit. Grupi i punës diskutoj po ashtu dhe vizitën e 10 studentëve të Universitetit të Vlorës në Universitetin e Girona në Spanjë për trajnim për një periudhë 2-dy javore. Grupi i punës vendosi që të zhvilloj një takim tjetër gjatë periudhës në vijim për të vlersuar arritjen e objektivave specifike të projektit.


Know-Hub project meeting

 

In the context of the implementation of the project “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity”, with Project Number 610093-EPP-1-2019 -1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, on October 19 at the Scientific Research Center of the Faculty of Technical and Natural Sciences was held the meeting of the University of Vlora working group. During the meeting were discussed the work done so far. Additionally, the working groups who will implement the 3 mini-projects during the period March-June 2022 were determined as well as the involvement of students in them. However, the use of equipment obtained within the project was discussed. The working group also discussed the visit of 10 students to the University of Girona in Spain for training for a period of 2-two weeks. The working group decided to hold another meeting during the following period to assess the achievement of specific project objectives.