Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Financës

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 19, datë 02.03.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, i kategorisë “lektorë” dhe 2(dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, të kategorisë “asiRead More…