njoftime Thirrje

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Universitetin e Nishit (University of  Nis) në Serbi.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA 107 International Credit Mobility në Universitetin e Nishit (University of  Nis) në Serbi.

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Nishit  (University of Nis) në Serbi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton stafin e UV-së të aplikojë për mobilitet mësimdhënieje/trajnimi.

Numri i bursave për mësimdhënie: – 1 (një) për Letërsi dhe Gjuhësi (0232)

 • 1 (një) për Teknologji Informacioni (061)

Numri i bursave për trajnim:          – 1 (një) për Letërsi dhe Gjuhësi (0232)

–  1 (një) për Teknologji Informacioni (061)

Kosto e udhëtimit: 180 Euro

Distanca përllogaritet në bazë të largësisë referuar linkut         https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Dieta ditore: 140 Euro/ditë

Periudha e mobilitetit: Mobiliteti është për një periudhë 5 ditore, përfshirë 2 ditë  udhëtimi përgjatë vitit akademik 2021-2022.

Kriteret për aplikim për mësimdhënie/trajnim për fushën Letërsi dhe Gjuhësi (0232):

 • Personel (akademik) i punësuar me kontratë me angazhim me kohë të plotë me afat të pacaktuar në UV.
 • Të jetë i fushës Letërsi dhe Gjuhësi
 • Njohja e gjuhës së huaj sipas nivelit të përcaktuar në marrëveshjen ndër-institucionale (minimumi niveli B2).

Kriteret për aplikim për mësimdhënie/trajnim për fushën Teknologji Informacioni (061):

 • Personel akademik / ndihmësakademik i punësuar me kontratë me angazhim me kohë të plotë me afat të pacaktuar në UV.
 • Personeli akademik duhet të jetë i fushës Teknologji Informacioni.
 • Njohja e gjuhës së huaj sipas nivelit të përcaktuar në marrëveshjen ndër-institucionale (minimumi niveli B2).

Kriteret e përzgjedhjes së stafit:

Stafi do të përzgjidhet në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility’’ sipas kritereve të mëposhtme:

 • Arritja akademike (Titulli akademik/ Grada shkencore).
 • Eksperienca në punë ( vetem per stafin ndihmesakademik)
 • Kompetenca e gjuhës së huaj.
 • Pjesëmarrje në mobilitete.

Kritere shtesë:

 • Argumentimi i qartë i qëllimit të vizitës, planit të punës në institucionin pritës si një vlerë e shtuar e mobilitetit në kontekstin e modernizimit dhe ndërkombëtarizimit të strategjisë së UV-së.
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i vlerësojë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e stafit të nominuar pranë Universitetit të Nishit. 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular i aplikimit.
 • Kopje e dokumentit identifikues (pasaportë).
 • Dokument që vërteton statusin e të punësuarit pranë UV-së.
 • CV vetjake në gjuhën angleze.
 • Çertifikata e gjuhës së huaj që vërteton njohjen e gjuhës angleze (minimumi i kërkuar niveli B2). Përjashtim: stafi me diplomë universitare në gjuhë angleze.
 • Vërtetim nga Rektori / Dekani i Fakultetit tuaj që ju lejon të shkëputeni për të kryer mobilitetin.

Ju lutem, kini në vëmendjen tuaj që realizimi i mobilitetit sipas periudhës së planifikuar do të varet nga situata Covid-19.

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

Afati i fundit i aplikimit është data   25/02/2022.

Më shumë informacion rreth Universitetit të Nish mund ta gjeni në faqen e internetit: https://www.ni.ac.rs/en/

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë  ju uron suksese!

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN TRAJNIM

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN AKADEMIK_