njoftime Projekte

Workshop-i i tretë- PROJEKTI TANGRAM – Vlorë më 22.11.2021

U organizua me 22 Nëntor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, Workshop i Tretë i projektit TANGRAM me temë:

Identifikimi i projekt propozimeve kryesore si dhe aktorëve përgjegjës nga grupet e interesit bazuar në vizionin për të ardhmen të zhvillimit të turizmit”

Qëllimi i këtij Workshopi konsistonte në identifikimin e projekt propozimeve kryesore nga grupet e interesit lidhur me vizionin e zhvillimit të turizmit në të ardhmen të orientuar drejt parqeve dhe të lidhur me burimet natyrore dhe kulturor. Grupet e ngritura në këtë workshop evidentuan 3 projekt propozimet kryesore nga 5 projekt idetë referuar një vlerësimi, zonat e mbrojtura të marra ne studim, aktivitetet për arritjen e objektivave, autoritetet përgjegjëse për implementimin e këtyre projekt propozimeve, afatet kohore të implementimit, si dhe buxhetin e duhur për cdo aktivitet specifik dhe objektiv. Gjithë informacioni i gjeneruar nga grupet e interesit do të shërbejë në hartimin e një Plani Lokal Veprimi (LAP).

 


 

3rd Participatory Meeting- TANGRAM PROJECT

Vlore on 22.11.2021

Venue: University “Ismail Qemali” of Vlora

Was organized on 22 November 2021 at University “Ismail Qemali” of Vlora, 3rd Participatory Meeting of TANGRAM project on topic:

Identification of key project proposals as well as responsible actors from stakeholders based on future vision of tourism development

The purpose of this participatory meeting was to identify key project proposals from stakeholders related to the future vision of tourism development oriented towards parks and related to natural and cultural resources. The groups set up in participatory meeting, identified 3 main project proposals from 5 project ideas referring to an evaluation system, protected areas under study, activities to achieve the objectives, authorities responsible for the implementation of these project proposals, implementation deadlines, and the appropriate budget for each specific and objective activity. All information generated by stakeholders will be used in drafting a Local Action Plan (LAP).

 

Publikim workshop 3

POSTER 85X200 Workshop 3