njoftime Projekte

Workshop-i i dytë- PROJEKTI TANGRAM

Workshop-i i dytë- PROJEKTI TANGRAM

Vlorë 27.10.2021

Vendi i zhvillimit të Workshop-it

 Universiteti “Ismail Qemali“ i Vlorës

 

U organizua më 27 Tetor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, Workshop i Dytë i projektit TANGRAM me temë:

“Gjenerimi i projekt ideve nga grupet e interesit bazuar në vizionin për të ardhmen të zhvillimit të turizmit”

Qëllimi i këtij Workshopi konsistonte në gjenerimin e projekt-ideve lidhur me vizionin e zhvillimit të turizmit në të ardhmen të orientuar drejt parqeve dhe të lidhur me burimet natyrore dhe kulturor. Grupet e ngritura në këtë workshop evidentuan 5 projekt-ide secili, objektivat për çdo projekt ide, zonat e mbrojtura të marra ne studim, aktivitetet për arritjen e objektivave, kompetencat e autoriteteve përgjegjëse për implementimin e këtyre projekt ideve si dhe koherencën e tyre me Agenda 2030, EUSAIR Strategy si dhe Strategjinë Kombetare për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit   2019-2023.


2nd Participatory Meeting- TANGRAM PROJECT

Vlore on 27.10.2021

Venue: University “Ismail Qemali” of Vlora

Was organized on 27 October 2021 at Universit “Ismail Qemali” of Vlora, 2nd Participatory Meeting of TANGRAM project on topic:

Generating project ideas from stakeholders based on the future vision of tourism development”

The purpose of this Workshop was to generate project ideas related to the future vision of tourism development oriented towards parks and related to natural and cultural resources. The groups set up in this workshop identified 5 project ideas for each group, objectives for each project idea, protected areas under study, activities to achieve the objectives, competencies of the authorities responsible for the implementation of these project ideas and their coherence with Agenda 2030, EUSAIR Strategy as well as the National Strategy for the sustainable development of tourism in Albania 2019-2023.