Bursa Erasmus + për mësimdhënieje në Universitetin Kazimierz Wielki (Kazimierz Wielki University) në Poloni

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Kazimierz Wielki (Kazimierz Wielki University) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kazimierz Wielki (Kazimierz Wielki University) në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stRead More…